NEWSLETTER Podatkowo-Księgowy nr 348 (32)
Newsletter podatkowo-księgowy - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 32 (348)
Piątek, 9 listopada 2018 r.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
dla Księgowych i nie tylko ...
Gofin.pl poleca:
Korekta VAT
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
PRENUMERATA 2019 - Komplet Czasopism to pełny pakiet pomocy i korzyści !
Nowe publikacje:
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (1003)
oraz dodatek do numeru:
Poradnik VAT nr 21 (477)
oraz dodatek do numeru:
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477)
Jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia tych ksiąg, czyli na dzień bilansowy. Przygotowanie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają zatem obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r. nie później niż 31 marca 2019 r. Generalnie sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Przy czym sprawozdania finansowe podlegające obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta powinny obejmować dodatkowo zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472)
oraz dodatek do numeru:

logo GOFIN

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 85 40, faks: 95 720 85 60,
infolinia: 800 162 732, e-mail: prenumerata@gofin.pl, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS 52107,
NIP 599-26-85-818, REGON 211070371, kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.
www.gofin.pl | www.sgk.gofin.pl | www.czasopismaksiegowych.pl | www.gazetapodatkowa.pl | www.sklep.gofin.pl

Korespondencja została wysłana w oparciu o realizację zamówienia subskrypcji Newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.