NEWSLETTER Gazety Podatkowej nr 1414 (60)
Newsletter Gazety Podatkowej - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 60 (1414)
Czwartek, 27 lipca 2017 r.
Gazeta Podatkowa
W najnowszym numerze Gazety
Z PIERWSZEJ STRONY GAZETY
Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Czy uwzględniać spis z natury przy ustalaniu zaliczki za ostatni miesiąc działalności?
Ministerstwo Finansów wyjaśnia Czy uwzględniać spis z natury przy ustalaniu zaliczki za ostatni miesiąc działalności?Gdy podatnik rozliczający się z podatku dochodowego na podstawie księgi podatkowej likwiduje swoją działalność gospodarczą, musi dopełnić obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym sporządzić, wycenić i wpisać do księgi spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. (...)
Ulga na złe długi przysługuje tylko, gdy dłużnik jest podatnikiem VAT
Podatnik nie ma prawa do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego (tzw. ulga na złe długi) w sytuacji, gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, niebędąca zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Tak wynika z wyroku NSA z dnia 7 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1962/15. (...)
Bez składek ZUS od premii dla członka zarządu
Gdy członek zarządu pełni swą funkcję wyłącznie na podstawie powołania, to po stronie spółki, jako płatnika składek ZUS, nie powstaje obowiązek naliczania, składek ubezpieczeniowych od wynagrodzenia otrzymywanego przez taką osobę. Tak wskazał Oddział ZUS w Gdańsku w interpretacji indywidualnej z dnia 25 kwietnia 2017 r., znak: DI/100000/43/300/2017. (...)
W BIEŻĄCYM NUMERZE CZYTAJ TAKŻE:
Składki ZUS
Jak ustalić liczbę ubezpieczonych w ZUS DRA?
Płatnik składek ma obowiązek sporządzać i przekazywać do ZUS za każdy miesiąc kalendarzowy komplet dokumentów rozliczeniowych, który składa się z deklaracji rozliczeniowej oraz dołączonych do niej imiennych raportów miesięcznych. W raportach płatnik rozlicza składki oraz wykazuje wszelkie przerwy w ich naliczaniu i wypłacone przez siebie ewentualne świadczenia - za każdą osobę oddzielnie. Raporty dołącza następnie do deklaracji rozliczeniowej, która jest dokumentem zbiorczym za wszystkich ubezpieczonych i ze wszystkich tytułów. Musi w niej podać m.in. liczbę ubezpieczonych. Wbrew pozorom jej ustalenie przysparza płatnikom sporo trudności. (...)
Postępowanie przed fiskusem
Jak długo może trwać kontrola celno-skarbowa?
Urząd celno-skarbowy ma teoretycznie kwartał na sprawdzenie rozliczeń podatkowych podatnika. Weryfikacja może być jednak prowadzona miesiącami. Wszystko, co musi zrobić urząd celno-skarbowy, to zawiadomić podatnika o przyczynie opóźnienia i wyznaczeniu nowego terminu zakończenia sprawy. (...)
Przewodnik Gazety Podatkowej
Zagraniczny zasiłek dla bezrobotnego pobierany w kraju
Osoba, która nabędzie prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w jednym kraju członkowskim Unii, ma prawo do transferu tych świadczeń do innego państwa. Innymi słowy, zagraniczny zasiłek może być pobierany w Polsce. (...)
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Powtarzalne czynności mają charakter zlecenia
Umowa, w ramach której krawiec według określonego szablonu wykonuje wskazaną ilość towaru określonego co do gatunku, w sytuacji gdy umowa nie precyzuje dokładnie rezultatu, nie ma charakteru umowy o dzieło. Umowa taka nie ma bowiem zindywidualizowanego charakteru koniecznego dla powstania dzieła. (...)
ODPOWIADAMY NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Gdy kończy się 270-dniowy okres zasiłkowy
Po pierwszej ciąży i urlopie macierzyńskim przebywałam na zwolnieniu lekarskim z powodu poważnych problemów z kręgosłupem. Byłam na tym chorobowym od 28 listopada 2016 r. do 28 maja 2017 r. W tym czasie ponownie zaszłam w ciążę. Kolejne zwolnienia, bez dnia przerwy, tj. od 29 maja 2017 r. otrzymuję już z kodem "B". Byłam przekonana, że okres ciąży rozpocznie od nowa liczenie okresu zasiłkowego, ale podobno tak nie jest. Czy musiałabym mieć np. kilkudniową przerwę w niezdolności do pracy, aby nadal jeszcze przed porodem korzystać z prawa do zasiłku chorobowego? (...)
Rozliczamy podatek dochodowy
Rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu ciężarowego o dmc do 3,5 tony
Od lipca br. na podstawie umowy najmu wykorzystuję w działalności gospodarczej samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Pojazd ten był poddany dodatkowemu badaniu technicznemu i posiada zaświadczenie VAT-2 potwierdzające spełnienie wymagań z art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT oraz odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym. Czy dla rozliczania w kosztach wydatków eksploatacyjnych związanych z tym pojazdem muszę prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu? (...)
VAT i akcyza
Dane spółki na fakturze a prawo do odliczenia VAT
Spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem VAT dokonała zmiany swojej nazwy. O tym fakcie zostali poinformowani wszyscy kontrahenci. Może się zdarzyć, iż niektórzy z nich na fakturach wskażą niewłaściwą nazwę spółki albo jej nazwę skróconą, podając jednocześnie prawidłowe dane adresowe oraz NIP. Czy spółka będzie miała prawo do odliczenia VAT z takich faktur? (...)
Prawo pracy w praktyce
Obniżenie etatu a wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i urlop
Od 17 lipca br. pracownik przeszedł z całego etatu na 1/2. Według jakiej metody należało ustalić wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia i wymiar urlopu tego pracownika w lipcu br.? (...)
Emerytury, renty, zasiłki
Macierzyński po śmierci dziecka
Jestem zatrudniona na umowę zlecenia i z tego tytułu po porodzie zleceniodawca wypłaca mi zasiłek macierzyński. Niestety kilka dni temu mój synek zmarł. Czy w tej sytuacji zasiłek przysługuje mi do końca okresu, na jaki został przyznany? (...)
Poradnik podatkowo-kadrowy
ZUS cudzoziemca zatrudnionego na etacie
W lipcu 2017 r. firma (prowadząca działalność gospodarczą na terenie Polski) zatrudniła obywatela Ukrainy. W zawartej z nim umowie o pracę określiła jako miejsce wykonywania pracy Ukrainę. Czy firma zobowiązana jest zgłosić tego pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, a następnie od kwoty wypłacanego mu wynagrodzenia opłacać składki na te ubezpieczenia do ZUS w Polsce? (...)
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Ekspansja na zagraniczne rynki z dotacją
Przedsiębiorca chce opracować strategię ekspansji na rynki zagraniczne i pozyskać dofinansowanie na jej wdrożenie z regionalnego programu operacyjnego. Firma zalicza się do sektora MŚP i jest zarejestrowana na terenie województwa zachodniopomorskiego. Produkuje opakowania. Czy wydatki związane z udziałem przedsiębiorcy jako wystawcy w targach międzynarodowych będą objęte pomocą publiczną, czy de minimis? (...)
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Noclegi przedsiębiorcy w rachunku podatkowym
Spółka jawna czterech wspólników, świadcząca usługi niematerialne, powstała w maju 2017 r. Spółka nie zatrudnia pracowników. Obecnie będzie działała na rynku krajowym, jednak w przyszłości ma zamiar podjąć współpracę również z niemieckimi kontrahentami. Ponieważ większość usług świadczonych będzie u klienta, ich realizacja często będzie wymagać od wspólników odbywania podróży. (...)
Prawnik radzi
Częściowy dział spadku jest dopuszczalny
Wraz z bratem odziedziczyłem spadek po ojcu. W skład spadku wchodzi bardzo dużo ruchomości, a także nieruchomość oraz oszczędności. Czy musimy ten spadek formalnie dzielić? Dysponujemy aktem poświadczenia dziedziczenia i korzystamy z majątku po ojcu w zgodny sposób. To co ewentualnie wchodziłoby w grę, to podział nieruchomości oraz oszczędności. Czy byłoby to możliwe? (...)
Zobacz szczegółowy spis treści bieżącego numeru
Gazeta Podatkowa Dodatki do Gazety Podatkowej:
Gazeta Podatkowa Nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017 Dodatek do Gazety Podatkowej - Wykonywanie pracy sezonowej Dodatek do Gazety Podatkowej - Czy i jak kwestionować uchwały wspólników?
Nr 60 (1414)
z dnia 27.07.2017
Wykonywanie pracy sezonowej Czy i jak kwestionować
uchwały wspólników?
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60