NEWSLETTER Gazety Podatkowej nr 1463 (6)
Newsletter Gazety Podatkowej - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 6 (1463)
Czwartek, 18 stycznia 2018 r.
Gazeta Podatkowa
W najnowszym numerze Gazety
Z PIERWSZEJ STRONY GAZETY
Zawiadomienie o założeniu w 2018 r. księgi podatkowej
Zawiadomienie o założeniu w 2018 r. księgi podatkowejPodatnicy, którzy w 2018 r. rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej oraz tacy, którzy w poprzednim roku podatkowym byli opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, nie mają obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu w 2018 r. księgi podatkowej. Obowiązek ten został zniesiony mocą ustawy o zmianie ustawy o pdof, ustawy o pdop oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175). (...)
Wybór kwartalnego opłacania ryczałtu w 2018 r.
Przedsiębiorcy opodatkowani tzw. ryczałtem ewidencjonowanym, co do zasady, opłacają podatek w odstępach miesięcznych. Ustawodawca przewidział wyjątek od tej reguły umożliwiając podatnikom wpłacanie ryczałtu co kwartał. Wówczas wpłaty tego podatku przedsiębiorca musi dokonać w terminie do dnia 20. następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania. (...)
Zmiany w opłacaniu składek a korzystanie ze wsparcia PFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki emerytalno-rentowe, pod warunkiem opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku. Natomiast refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostaną opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni. (...)
POLECAMY DODATKI DO BIEŻĄCEGO NUMERU:
W BIEŻĄCYM NUMERZE CZYTAJ TAKŻE:
Rozliczamy podatek dochodowy
Wpłata ostatniej zaliczki za 2017 r.
Z dniem 22 stycznia 2018 r. mija termin zapłaty zaliczki na podatek za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą, z której dochód opodatkowany jest według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. (...)
VAT i akcyza
Szkolenia opłacane ze środków publicznych a zwolnienie z VAT
Aby zastosować zwolnienie z VAT przy świadczeniu usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych, należy przede wszystkim określić, czy usługa ta stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Następnie trzeba ustalić, w jakiej wysokości jest ona finansowana ze środków publicznych. (...)
Przewodnik Gazety Podatkowej
Mechanizm podzielonej płatności w VAT
Podatek VAT jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, dlatego też, jak informuje resort finansów, wielkość i stabilność wpływów z tytułu tego podatku jest niezwykle istotna. Jednak od pewnego czasu obserwuje się generalnie wzrost luki w VAT. Polska jest w czołówce państw unijnych, jeżeli chodzi o jej wielkość. W związku z tym Ministerstwo Finansów dostrzegło potrzebę zdecydowanych działań i poszukiwania nowych rozwiązań polegających na zmniejszeniu tej luki. Jednym z nich jest wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment). W dniu 15 grudnia 2017 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza stosowne przepisy w tym zakresie. (...)
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Zezwolenie na pracę sezonową
Z dniem 1 stycznia br. pojawiła się możliwość zatrudniania cudzoziemców w oparciu o zezwolenie na pracę sezonową. Wydawane jest ono przez starostę na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Z tym że do końca 2018 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym cudzoziemiec może pracować na podstawie oświadczeń zarejestrowanych wcześniej. (...)
ODPOWIADAMY NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Opłata od pozwu o zapłatę
Wraz z mężem prowadzimy handlowo-usługową działalność gospodarczą. Jeden z kontrahentów przekroczył termin płatności i prawdopodobnie będziemy musieli po raz pierwszy skierować sprawę do sądu. Mamy już wzór pozwu, ale w jaki sposób ustalić opłatę za jego złożenie? (...)
Prawo pracy w praktyce
Wysokość odprawy emerytalnej
Pracownik zatrudniony w marcu 2017 r. na pełny etat rozwiązał w grudniu 2017 r. umowę o pracę i przeszedł na emeryturę. Obowiązani byliśmy wypłacić mu odprawę emerytalną. Pracownik otrzymywał minimalne wynagrodzenie. Czy odprawę tę należało ustalić proporcjonalnie do okresu przepracowanego w 2017 r.? (...)
Składki ZUS
Rozliczenie w ZUS zleceniobiorcy po zmianie rodzajów ubezpieczeń
Gdy zleceniobiorca jest jednocześnie zatrudniony w innej firmie jako pracownik i z pracy na etacie uzyskuje odpowiednio wysoką pensję, wówczas ze zlecenia powinien mieć naliczaną i potrącaną jedynie składkę zdrowotną. Jeśli jednak utraci zatrudnienie na etacie, wtedy ze zlecenia powinien być zgłoszony również do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W takiej sytuacji trzeba zachować szczególną ostrożność przy naliczaniu składek ZUS od wynagrodzenia należnego za okres, kiedy był on objęty różnymi rodzajami ubezpieczeń. Zmiana w zgłoszeniu (...)
Emerytury, renty, zasiłki
Jednorazowe odszkodowanie przysługuje również przy krótkotrwałym leczeniu
Uległem wypadkowi przy pracy. Byłem na zwolnieniu lekarskim, ale tylko około dwóch miesięcy. Słyszałem, że odszkodowanie przysługuje tylko, gdy zasiłek chorobowy wypłacany jest przez całe sześć miesięcy. Czy to prawda? (...)
Postępowanie przed fiskusem
Podatnik może mieć kilku pełnomocników
Urząd skarbowy wszczął wobec mnie postępowanie podatkowe mające na celu określenie wysokości PIT za 2014 r. Czy może mnie w nim reprezentować dwóch pełnomocników? (...)
Poradnik podatkowo-kadrowy
Skutki niezłożenia korekty deklaracji VAT
W wyniku sprawdzenia dokumentów zauważyłem, że pomyłkowo odliczyłem VAT z jednej faktury zakupu w 2015 r. Czy w tej sytuacji możliwe jest złożenie korekty deklaracji VAT? (...)
Rachunkowość dla każdego
Rozliczenie kosztów przy przejściu w 2018 r. z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową
Jesteśmy spółką jawną osób fizycznych. W 2017 r. prowadziliśmy księgi rachunkowe. Od 1 stycznia 2018 r. przeszliśmy na ewidencję w księdze podatkowej. W bilansie sporządzanym na dzień 31 grudnia 2017 r. zaprezentujemy jako rozliczenia międzyokresowe kosztów wartość ubezpieczenia majątkowego pozostałego do rozliczenia w 2018 r. i 2019 r. (wykupionego na okres od września 2017 r. do sierpnia 2019 r.). W jaki sposób koszt ten powinniśmy ująć w księdze podatkowej? (...)
Spółki i wspólnicy
Przekazanie nieruchomości spółki jawnej dla wspólników
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej osób fizycznych. W spółce uczestniczą dwie osoby pozostające w związku małżeńskim. Jeszcze przed ślubem osoby te zawarły intercyzę i obowiązuje ich rozdzielność majątkowa. Jedna z tych osób uczestniczy w zysku w 60%, a druga w 40%. Wspólnicy chcą wycofać ze spółki budynek mieszkalny nabyty przez spółkę w trakcie jej funkcjonowania i przekazać go na swoje cele osobiste. Czy przekazanie tej nieruchomości może nastąpić na rzecz poszczególnych wspólników w wysokości przysługującego im udziału w zysku spółki? (...)
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Opłata recyklingowa za torebki foliowe
Jestem właścicielem sklepu spożywczego. W jakiej wysokości mogę pobierać opłatę za torebki foliowe i jaką z tego część trzeba przekazywać Państwu? (...)
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Zmiana stanowiska pracy pracownika a obowiązek wyrejestrowania z ubezpieczeń w ZUS
Od przyszłego miesiąca pracownik będzie pracował na innym stanowisku. Czynności wykonywane przez niego po zmianie będą się różniły od dotychczasowych. (...)
Prawnik radzi
Przedawnienie długów alimentacyjnych
Zgodnie z treścią wyroku rozwodowego z 2012 r. jestem zobowiązany płacić alimenty na syna. Płaciłem przez pierwsze trzy miesiące. Obecnie otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu przeciwko mnie egzekucji na wniosek złożony przez matkę dziecka (syn nie jest jeszcze pełnoletni). Komornik egzekwuje alimenty należne za okres od 2012 r. Czy część z moich długów alimentacyjnych nie jest już przedawniona? (...)
Zobacz szczegółowy spis treści bieżącego numeru
Gazeta Podatkowa Dodatki do Gazety Podatkowej:
Gazeta Podatkowa Nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018 Dodatek do Gazety Podatkowej - Zmiany w składkach ZUS od 2018 roku Dodatek do Gazety Podatkowej - PIT 2017 - Przekaż 1% podatku
Nr 6 (1463)
z dnia 18.01.2018
Zmiany w składkach ZUS
od 2018 roku
PIT 2017
Przekaż 1% podatku
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60