NEWSLETTER Gazety Podatkowej nr 1533 (76)
Newsletter Gazety Podatkowej - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 76 (1533)
Czwartek, 20 września 2018 r.
Gazeta Podatkowa
W najnowszym numerze Gazety
Z PIERWSZEJ STRONY GAZETY
Czas rozpocząć inwentaryzację za 2018 r.
Podmioty prowadzące księgi rachunkowe są zobligowane przeprowadzać według stanu na koniec roku obrotowego inwentaryzację składników aktywów i pasywów. Jeżeli jako rok obrotowy wybrały rok kalendarzowy, rozpoczęcie inwentaryzacji dotyczącej 2018 r. może u nich nastąpić od 1 października 2018 r. Jej przeprowadzenie i rozliczenie zapewnia prawidłowe i rzetelne sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego. (...)
Za podatnika VAT z tytułu najmu można uznać jednego ze współmałżonków
Z uwagi na to, że małżeństwo nie ma statusu podatnika VAT, konieczność ustalenia, kto jest podatnikiem tego podatku, odnosi się do każdego małżonka z osobna. Za dopuszczalne uznaje się, iż podatnikiem VAT jest tylko jeden z małżonków, mimo że obrót gospodarczy dotyczy ich majątku wspólnego. (...)
Przejęcie firmy a wysokość składki wypadkowej
Wysokość stopy procentowej składki wypadkowej, jaką zobowiązany jest stosować dany płatnik, ustala się na okres roku składkowego, który trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób stopa procentowa tej składki wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności (obecnie - 1,67%). (...)
DRUKI Gofin - Nowość: nowe druki w dziale RODO, w tym Polityka bezpieczeństwa i Regulamin ochrony danych osobowych !
W BIEŻĄCYM NUMERZE CZYTAJ TAKŻE:
Prawo pracy w praktyce
Więcej uprawnień dla pracowników-rodziców
Niektóre systemy i rozkłady czasu pracy przewidziane w Kodeksie pracy cechują się większą elastycznością niż standardowy, podstawowy system czasu pracy. Ich wprowadzenie zależy na ogół od wniosku zainteresowanego pracownika. Wniosek taki nie jest wiążący dla pracodawcy, od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki dotyczące niektórych pracowników-rodziców. (...)
Składki ZUS
Ubezpieczenia i składki za zatrudnionego młodocianego
Zatrudnienie osoby młodocianej nie zwalnia pracodawcy z obowiązków ubezpieczeniowych wobec ZUS z tego tytułu. Jest on zobowiązany przekazać za takiego pracownika odpowiednie druki zgłoszeniowe i rozliczeniowe. Zasadniczo wynagrodzenie młodocianego jest ustalone na niższym poziomie w stosunku do kwoty obowiązującej pozostałych pracowników. To powoduje, że pracodawca za taką osobę reguluje składki ZUS od niższej podstawy wymiaru. (...)
Emerytury, renty, zasiłki
Zasady przyznawania świadczenia dobry start
Świadczenie dobry start stanowi jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Po raz pierwszy ubiegać się można o takie wsparcie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019. Zostało ono przewidziane dla określonej grupy uprawnionych w jednakowej wysokości. O świadczenie można ubiegać się w ściśle określonym okresie. (...)
Rachunkowość dla każdego
Ewidencja środków trwałych w budowie
Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do ewidencji takich środków służy konto 08 "Środki trwałe w budowie". Ujmuje się na nim koszty stanowiące elementy składowe kosztu wytworzenia, ceny nabycia lub kosztu ulepszenia dotyczące środka trwałego. (...)
Przewodnik Gazety Podatkowej
Zmiany w zakresie obniżania wpłat na PFRON
Część pracodawców z tytułu zbyt małego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobowiązana jest wnosić wpłaty na rachunek PFRON. Obowiązek ten stanowi znaczne obciążenie dla budżetu przedsiębiorców. Istnieją jednak możliwości obniżania wysokości tych opłat, m.in. na skutek dokonywania zakupu produktów oraz usług u określonej grupy sprzedawców. Od 1 października br. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące wpłat na PFRON i ich obniżania. (...)
Spółki i wspólnicy
Przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę z o.o.
Indywidualna działalność może być przekształcona w spółkę z o.o. w ramach procedury uregulowanej w przepisach K.s.h. Może z niej skorzystać każdy przedsiębiorca, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności, sposób opodatkowania czy rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowej. (...)
ODPOWIADAMY NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
Jako prowadząca własną działalność pozarolniczą wystąpiłam po porodzie do ZUS o przyznanie zasiłku macierzyńskiego jedynie na okres 20 tygodni. Z urlopu rodzicielskiego miał bowiem korzystać mój mąż. Po dwóch miesiącach zmieniliśmy jednak zdanie. W jakim terminie powinnam złożyć wniosek o przyznanie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, aby nie stracić prawa do tego świadczenia? (...)
Rozliczamy podatek dochodowy
Pakiet medyczny w przychodach pracowniczych
Od nowego roku firma zamierza wykupić dla swoich pracowników tzw. abonamenty medyczne obejmujące wyłącznie świadczenia spoza tzw. medycyny pracy. Czy z racji ich wykupienia powstanie u pracowników przychód podatkowy? Jeżeli tak, to w którym momencie? (...)
VAT i akcyza
Możliwość anulowania faktury
W dniu 30 sierpnia br. przez pomyłkę wystawiłem fakturę sprzedaży towaru. Kontrahent nie odebrał towaru ani faktury twierdząc, że nie składał u mnie żadnego zamówienia. Czy mogę anulować wystawioną fakturę? (...)
Postępowanie przed fiskusem
Postępowanie odwoławcze w izbie administracji skarbowej
Dwa miesiące temu złożyłem odwołanie od decyzji urzędu skarbowego dotyczącej wymiaru podatku VAT. Ile czasu dyrektor izby administracji skarbowej ma na sprawdzenie poprawności tej decyzji? (...)
Poradnik podatkowo-kadrowy
Zawarcie umowy zlecenia z przyszłym studentem a składki ZUS
Na okres od 17 do 30 września br. zawarliśmy umowę zlecenia z 19-letnią osobą, która w maju 2018 r. ukończyła liceum. Osoba ta poinformowała nas, że od 1 października 2018 r. rozpoczyna studia pierwszego stopnia. Nie przedłożyła jednak na tę okoliczność żadnego dokumentu. Czy mamy obowiązek zgłosić ją do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie od wynagrodzenia za wykonanie umowy zlecenia wypłaconego na koniec września br. naliczyć za nią składki na wymienione ubezpieczenia? (...)
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Sprzedawca może powołać się na błąd w cenie towaru
W przypadku wystawienia na sprzedaż na aukcji internetowej towaru, którego cena wskutek omyłki sprzedawcy jest w sposób oczywisty zaniżona w stosunku do ceny rynkowej, sprzedawca może uchylić się od zawartej umowy na skutek błędu, jeżeli błąd ma charakter istotny. Możliwość taka przysługuje nie tylko konsumentom, ale także przedsiębiorcom. (...)
Firma dla początkujących
JPK w przypadku nowo otwieranej firmy
Rozpoczynam działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEIDG). Podatkową księgę przychodów i rozchodów chciałabym prowadzić samodzielnie w formie papierowej, a faktury wystawiać ręcznie. Czy obejmie mnie obowiązek przesyłania na żądanie organów podatkowych danych w formie JPK? (...)
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Świadczenie chorobowe po zmianie etatu
Z dniem 1 lipca 2018 r. zmieniliśmy pracownicy umowę o pracę na cały etat, z wynagrodzeniem 2.100 zł miesięcznie. Wcześniej była ona zatrudniona w naszej firmie na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1.050 zł miesięcznie. We wrześniu 2018 r. pracownica ta przez kilka dni chorowała. W jaki sposób należy ustalić podstawę wymiaru należnego jej wynagrodzenia chorobowego? (pytanie nr 1182823) (...)
Prawnik radzi
Dobre imię i godność człowieka pod prawną ochroną
Podczas zebrania pracowników zostałem oczerniony przez jedną z koleżanek. Zarzucono mi nieuczciwość w związku z wykonywaną pracą (m.in. kradzież materiałów pracodawcy) oraz użyto wobec mnie kilkukrotnie niecenzuralnych określeń. Czy w związku z tym zdarzeniem mogę pociągnąć koleżankę do odpowiedzialności? (...)
Zobacz szczegółowy spis treści bieżącego numeru
Gazeta Podatkowa Dodatki do Gazety Podatkowej:
Gazeta Podatkowa Nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018 Dodatek do Gazety Podatkowej - Miejsce opodatkowania VAT transakcji w obrocie z zagranicą Dodatek do Gazety Podatkowej - Obowiązki płatników PIT
Nr 76 (1533)
z dnia 20.09.2018
Miejsce opodatkowania VAT transakcji w obrocie z zagranicą Obowiązki
płatników PIT

logo GOFIN

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 85 40, faks: 95 720 85 60,
infolinia: 800 162 732, e-mail: prenumerata@gofin.pl, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS 52107,
NIP 599-26-85-818, REGON 211070371, kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.
www.gofin.pl | www.sgk.gofin.pl | www.czasopismaksiegowych.pl | www.gazetapodatkowa.pl | www.sklep.gofin.pl

Korespondencja została wysłana w oparciu o realizację zamówienia subskrypcji Newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.