NEWSLETTER Gazety Podatkowej nr 1514 (57)
Newsletter Gazety Podatkowej - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 57 (1514)
Poniedziałek, 16 lipca 2018 r.
Gazeta Podatkowa
W najnowszym numerze Gazety
Z PIERWSZEJ STRONY GAZETY
Usługi w zakresie ochrony danych a zwolnienie z VAT
Wykonywanie usług w związku z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych, na gruncie ustawy o VAT, należy uznać za doradztwo. W konsekwencji podmiot nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.344.2018.1.RSZ. (...)
ZUS od wartości wynajmowanego pracownikom lokalu mieszkalnego
Nie jest możliwe uwzględnienie w podstawie wymiaru składek ZUS pracowników należności, które nie stanowią dla tych osób przychodu ze stosunku pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o pdof. Tak uznał Oddział ZUS w Gdańsku w interpretacji indywidualnej z dnia 11 czerwca 2018 r., znak: DI/100000/43/588/2018. (...)
Coraz mniej czasu na wpis do rejestru BDO
Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw. (...)
Serwis Głównego Księgowego - tysiące porad, miliony odsłon ! www.sgk.gofin.pl
W BIEŻĄCYM NUMERZE CZYTAJ TAKŻE:
Prawo pracy w praktyce
Kiedy pensja może być nierówna?
Kodeks pracy przyznaje pracownikom prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. Zakazuje też dyskryminacji pracowników, m.in. w zakresie warunków płacowych. Od tych generalnych zasad prawo pracy przewiduje jednak kilka wyjątków. Dają one pracodawcy możliwość zróżnicowania poziomu wynagrodzeń bez narażenia się na zarzut nierównego traktowania w zatrudnieniu. (...)
Przewodnik Gazety Podatkowej
Zgłaszanie zmian do CEIDG na nowych zasadach
Przedsiębiorca prowadzący działalność na podstawie wpisu do CEIDG zobowiązany jest do aktualizacji zmian dotyczących jego firmy. Po wejściu w życie Konstytucji Biznesu zaszły w tym zakresie pewne zmiany. Jakie dane, kiedy i w jaki sposób należy aktualizować w CEIDG? (...)
Spółki i wspólnicy
Skutki połączenia spółek dla pracowników i ich władz
Połączenie spółek może odbyć się w drodze przejęcia jednej spółki przez drugą albo w drodze utworzenia nowej spółki, która przejmie obie łączące się spółki. W obydwu przypadkach oznacza to spore zmiany dla osób związanych ze spółką, w tym członków organów spółki i jej pracowników. (...)
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
Przepisy RODO znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach życia publicznego. Takim przykładem są zamówienia publiczne. W trakcie procedury wyboru wykonawcy zamówienia publicznego zamawiający mają do czynienia z danymi osobowymi oferentów. To zaś oznacza, że otrzymywane w ramach przekazywanej dokumentacji dane muszą być objęte należytą ochroną. (...)
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Rozliczenie dofinansowania z PFRON wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
W naszej jednostce zatrudniliśmy na umowę o pracę kilku pracowników niepełnosprawnych. Chcielibyśmy otrzymywać do ich wynagrodzeń miesięczne dofinansowanie ze środków PFRON. (...)
ODPOWIADAMY NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Data sprzedaży na fakturze zbiorczej
Świadczę usługi transportu towarów i wystawiam faktury dla firmy niemieckiej. Z kontrahentem uzgodniłem, że będę wystawiał jedną fakturę za kilka zleceń, np. wykonanych w ciągu jednego miesiąca. W jaki sposób określić datę wykonania usługi na tak sporządzonej fakturze? (...)
Rozliczamy podatek dochodowy
Rozliczenie dochodu i straty z udziału w dwóch spółkach cywilnych
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (skala podatkowa, zaliczki miesięczne) od lipca 2018 r. jestem wspólnikiem w dwóch spółkach cywilnych. Od początku 2018 r. jedna ze spółek osiągnęła dochód, natomiast druga poniosła stratę. Czy przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy ustalając podstawę opodatkowania powinienem zsumować przychody i koszty podatkowe uzyskane z udziału w dwóch spółkach cywilnych? (...)
Składki ZUS
Rozliczenie składek zleceniobiorcy po zawarciu z nim umowy o pracę
Dla celów ubezpieczeń w ZUS osoba zatrudniona na etacie, która ma dodatkowo zawartą umowę zlecenia z własnym pracodawcą, podlega ubezpieczeniom ze zlecenia w sposób przewidziany dla pracowników. Analogicznie traktuje się osobę, która zawarła umowę zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca, ale wykonuje ją na jego rzecz. W przypadku gdy w czasie już trwającej umowy zlecenia zleceniodawca zawrze ze zleceniobiorcą umowę o pracę i w czasie trwania już stosunku pracy wypłaci mu wynagrodzenie należne ze zlecenia za okres sprzed zawarcia stosunku pracy, mogą się pojawić wątpliwości co do prawidłowego rozliczenia składek w ZUS. Ubezpieczenie zleceniobiorcy (...)
Postępowanie przed fiskusem
Zwrot opłaty za wspólną interpretację podatkową
Wspólnicy spółki cywilnej złożyli wspólny wniosek o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie PIT. Omyłkowo zapłacili za niego zawyżoną opłatę. W jakim terminie zostanie im zwrócona nadwyżka? (...)
Poradnik podatkowo-kadrowy
Ubezpieczenie cudzoziemki wykonującej zlecenie
Przedsiębiorca chce zatrudnić na podstawie umowy zlecenia jako pomoc domową obywatelkę Ukrainy. Do jakich ubezpieczeń należy zgłosić taką osobę w ZUS? (...)
Rachunkowość dla każdego
Strata w księgach rachunkowych
Jesteśmy spółką z o.o., która za 2017 r. poniosła stratę podatkową. W jaki sposób rozliczyć ją w księgach rachunkowych? (...)
Druki - praktyczne wypełnianie
Rozwiązanie umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia
W firmie, która podlega przepisom ustawy o zwolnieniach grupowych, przeprowadzana jest reorganizacja. W związku z tym zamierzamy wypowiedzieć kilku pracownikom umowy o pracę, ze skróceniem wypowiedzenia do jednego miesiąca. Czy możemy tak zrobić, jeżeli wypowiadane będą umowy na czas określony? Co powinno zawierać oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu z zastosowaniem skróconego okresu? (...)
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Podatek liniowy a koszty pracownicze
Jeden z naszych pracowników rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym. Czy w tej sytuacji przy wyliczaniu zaliczki od pracowniczego wynagrodzenia należy mu stosować zryczałtowane koszty? (pytanie nr 1172688) (...)
Prawnik radzi
Obowiązek przyjęcia wpłaty od innej osoby niż dłużnik
W związku z niezapłaconymi rachunkami za naprawę samochodów mój brat wdał się w spór ze swoim znajomym, właścicielem warsztatu. Brat kwestionował jakość wykonanej usługi, sprawa trafiła do sądu i sprawę przegrał. Chcę bratu pomóc. Czy jako osoba z rodziny mogę spłacić wierzyciela brata, bez zgody czy nawet wiedzy brata? Czy wierzyciel może odmówić przyjęcia pieniędzy (np. z uwagi na to, że chce osobistej płatności od brata z przyczyn ambicjonalnych)? (...)
Zobacz szczegółowy spis treści bieżącego numeru
Gazeta Podatkowa Dodatki do Gazety Podatkowej:
Gazeta Podatkowa Nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018 Dodatek do Gazety Podatkowej - Ochrona danych osobowych pracownika Dodatek do Gazety Podatkowej - Ulgi w opłacaniu składek ZUS przez przedsiębiorcę
Nr 57 (1514)
z dnia 16.07.2018
Ochrona danych osobowych
pracownika
Ulgi w opłacaniu składek ZUS
przez przedsiębiorcę

logo GOFIN

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 85 40, faks: 95 720 85 60,
infolinia: 800 162 732, e-mail: prenumerata@gofin.pl, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS 52107,
NIP 599-26-85-818, REGON 211070371, kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.
www.gofin.pl | www.sgk.gofin.pl | www.czasopismaksiegowych.pl | www.gazetapodatkowa.pl | www.sklep.gofin.pl

Korespondencja została wysłana w oparciu o realizację zamówienia subskrypcji Newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.