NEWSLETTER Gazety Podatkowej nr 1490 (33)
Newsletter Gazety Podatkowej - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 33 (1490)
Poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r.
Gazeta Podatkowa
W najnowszym numerze Gazety
Z PIERWSZEJ STRONY GAZETY
Złożenie przez podatników pdof sprawozdania finansowego za 2017 r.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (pdof) prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani byli sporządzić sprawozdanie finansowe za 2017 r. do końca marca 2018 r. Sprawozdanie to następnie podlega udostępnieniu, w tym złożeniu do urzędu skarbowego. W przypadku podatników pdof przekazanie rocznego sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego następuje w terminie złożenia zeznania. (...)
Podatkowe rozliczenie sprzedaży drogiego samochodu
Przychód z odpłatnego zbycia samochodu osobowego, będącego środkiem trwałym w prowadzonej działalności gospodarczej, stanowi dla przedsiębiorcy przychód firmowy. Z kolei kosztem uzyskania przychodu z tego tytułu jest wartość początkowa samochodu pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne - zarówno te stanowiące, jak i niebędące podatkowymi kosztami uzyskania przychodu. (...)
Sposób wystawiania faktur w 2018 r.
Począwszy od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT zobowiązani są do prowadzenia ewidencji dla celów VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Mówi o tym art. 109 ust. 8a ustawy o VAT. Obowiązku takiego nie przewidziano w przypadku sporządzania faktur. (...)
W BIEŻĄCYM NUMERZE CZYTAJ TAKŻE:
Rozliczamy podatek dochodowy
Rozliczanie wierzytelności w firmowym rachunku podatkowym
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustaw o podatku dochodowym dotyczące obciążania kosztów podatkowych wartością wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, umorzonych lub sprzedanych ze stratą. W wyniku zmian w tym zakresie od początku roku nie zawsze pełna wysokość straty czy wartość umorzenia może obciążać firmowe koszty podatkowe. (...)
Składki ZUS
Rozliczanie składki chorobowej za zleceniobiorcę
Dla osób wykonujących umowę zlecenia ubezpieczenie chorobowe ma generalnie charakter dobrowolny. Zleceniodawca zgłasza więc do niego zleceniobiorcę tylko wtedy, gdy wyrazi on chęć podlegania temu ubezpieczeniu. Objęcie nim nastąpi od dnia złożenia przez zleceniodawcę w ZUS formularza zgłoszeniowego. Podczas rozliczania składki chorobowej za zleceniobiorcę, który osiąga ze zlecenia wysokie przychody, należy szczególnie uważać ze względu na obowiązujący miesięczny limit wysokości podstawy jej wymiaru. (...)
Emerytury, renty, zasiłki
Wyłączenie składnika wynagrodzenia uwzględnionego wcześniej w podstawie wymiaru zasiłku
Podstawa wymiaru zasiłku należnego pracownikowi ustalana jest w oparciu o wypłacone mu wynagrodzenie. Jeśli oprócz pensji zasadniczej pracownik otrzymuje inne składniki wynagrodzenia (np. premię miesięczną), podlegają one uwzględnieniu, o ile są zmniejszane za okres absencji chorobowej. Problem pojawia się wówczas, gdy dany składnik, z reguły zmniejszany, w przypadku niektórych świadczeń jest wypłacany w pełnej wysokości. (...)
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Zgłaszanie incydentów naruszeń ochrony danych
Od momentu wejścia w życie przepisów RODO na podmiotach przetwarzających dane osobowe będzie ciążył zupełnie nowy obowiązek. Chodzi tu o konieczność zgłaszania do krajowego organu nadzoru incydentów naruszeń ochrony danych osobowych. Aby właściwie przygotować się do realizacji tego obowiązku, należy już teraz opracować procedury reagowania na takie incydenty oraz tryb ich zgłaszania. (...)
ODPOWIADAMY NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Zamiana dwóch zeznań na jedno małżeńskie
Jesteśmy małżeństwem od wielu lat. Do końca 2016 r. mąż prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, w związku z czym składaliśmy odrębne zeznania podatkowe. Na 2017 r. jako formę opodatkowania wybrał natomiast skalę podatkową. W marcu tego roku, chcąc jak najszybciej złożyć zeznanie, rozliczyliśmy się osobno - ja w PIT-37, a mąż w PIT-36. Chcielibyśmy jednak dokonać zmiany sposobu rozliczenia rocznego na wspólny PIT-36 za 2017 r. (...)
VAT i akcyza
Jedna faktura do sprzedaży udokumentowanej kilkoma paragonami
W lokalu gastronomicznym ewidencjonuję sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zdarza się, że konsumenci na podstawie otrzymanego ode mnie paragonu żądają wystawienia faktury, co też czynię. Występują także sytuacje, gdy klienci zbierają po kilka paragonów i po jakimś czasie zgłaszają się po fakturę. Czy w sytuacji, gdy klient żąda wystawienia faktury na podstawie kilku paragonów, mogę wystawić jedną fakturę dotyczącą tych transakcji? (...)
Prawo pracy w praktyce
Zmiany w warunkach zatrudnienia a informacja dodatkowa
Pracodawca zatrudniający kilku pracowników i niezobowiązany do wprowadzenia regulaminu pracy zmienił w zakładzie termin wypłaty wynagrodzenia za pracę (z ostatniego dnia roboczego danego miesiąca na 6. dzień następnego miesiąca). Czy jest obowiązany przekazać pracownikom zaktualizowane informacje o warunkach zatrudnienia (tzw. informacje dodatkowe)? (...)
Postępowanie przed fiskusem
Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia podatku
Urząd skarbowy prowadzi wobec mnie postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania w VAT za poszczególne miesiące 2013 r. Reprezentuje mnie w nim pełnomocnik. Otrzymałem kilka dni temu zawiadomienie o wszczęciu śledztwa w sprawie popełnienia przeze mnie przestępstwa skarbowego polegającego na podaniu nieprawdy w deklaracjach VAT-7 za weryfikowane okresy rozliczeniowe, w wyniku czego zawieszeniu ulega bieg terminu przedawnienia podatku. Czy to zawiadomienie jest skuteczne, jeżeli nie dostał go pełnomocnik, któremu do tej pory były doręczane wszystkie pisma związane ze sprawą? (...)
Poradnik podatkowo-kadrowy
Adres na fakturze w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność handlową w kilku miejscowościach. Posiadam również zakład produkcyjny oraz biura znajdujące się w miejscowości A. Większość czynności związanych z produkcją i administracją podejmowanych jest w miejscowości A. Natomiast mieszkam w miejscowości B. Pod tym adresem także jest prowadzona działalność gospodarcza - znajduje się tam sklep. Czy adres zamieszkania mogę wskazywać na fakturach sprzedażowych oraz dokumentujących moje zakupy? (...)
Rachunkowość dla każdego
Ujęcie w księdze zapłaty zaległych składek ZUS
W dniu 11 kwietnia 2018 r. zapłaciliśmy zaległe składki ZUS od wynagrodzeń pracowników dotyczących stycznia br. (wypłaconych do końca stycznia br.). Czy składki te powinniśmy ująć w księdze za kwiecień 2018 r., czy należy cofnąć się do stycznia br.? (...)
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Opodatkowanie VAT wynajmu nieruchomości
Skoro usługi wynajmu części budynku internatu zaklasyfikowano do usług określonych symbolem PKWiU 68.20.11.0, to wynajem tej nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Zostały bowiem spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia, tj. przedmiotem najmu jest nieruchomość mieszkalna i jest ona wynajmowana wyłącznie na cele mieszkaniowe. (...)
Spółki i wspólnicy
Podpisanie zgłoszenia do repozytorium dokumentów finansowych
W spółce z o.o. obowiązuje zasada reprezentacji łącznej co najmniej dwóch członków zarządu. Czy również dwaj członkowie zarządu muszą złożyć podpisy elektroniczne przy wysyłaniu dokumentów finansowych do elektronicznego repozytorium? Począwszy od 15 marca 2018 r. został, co do zasady, zniesiony mechanizm składania do akt KRS dokumentów sprawozdawczych (najczęściej sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności (...)
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma w domu a podatek od nieruchomości
Do prowadzenia działalności gospodarczej zamierzam wykorzystywać jeden z pokojów własnego domu. Czy w takim przypadku będę musiał opłacać podatek od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej? Czy ten fakt trzeba będzie zgłosić? Wszystko uzależnione jest od tego, w jaki sposób Czytelnik będzie wykorzystywał pokój przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej. (...)
Druki - praktyczne wypełnianie
Anulowanie faktury
W dniu 3 kwietnia 2018 r. wystawiłem fakturę dokumentującą sprzedaż towaru dla kontrahenta. Faktury nie wysłałem na adres nabywcy. Następnego dnia kontrahent zrezygnował z zakupu towaru. Czy w takim przypadku mogę anulować wystawioną fakturę? Jeżeli tak, to w jaki sposób to zrobić? (...)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60