Newsletter Gazety Podatkowej - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 34 (1388)
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r.
Gazeta Podatkowa
W najnowszym numerze Gazety
Z PIERWSZEJ STRONY GAZETY
Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.
Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.Podmioty, które jako rok obrotowy przyjęły rok kalendarzowy, zobowiązane były przygotować do dnia 31 marca 2017 r. sprawozdanie finansowe za 2016 r. Jeżeli po tym dniu, jednak przed zatwierdzeniem tego sprawozdania, zostanie wykryty w nim błąd lub jednostka uzyska istotne informacje mające wpływ na sporządzone sprawozdanie, wystąpi konieczność jego korekty. Obowiązek zmiany sporządzonego sprawozdania finansowego pojawi się wówczas, gdy jednostka uzyska istotne informacje o zdarzeniach, które dostarczają dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy przypadający 31 grudnia 2016 r. (...)
(Nie)korzystny zakaz ponownej kontroli podatkowej
Organom podatkowym nie wolno - poza szczególnymi przypadkami - przeprowadzić w tym samym zakresie ponownej kontroli. Podatnicy nie mogą jednak poprzez wniesienie sprzeciwu kwestionować działań naruszających to ograniczenie. Zdaniem resortu finansów wystarczającą ochronę stanowi zakaz wykorzystania dowodów zgromadzonych w trakcie powtórnie przeprowadzonej kontroli we wszczętym po jej zakończeniu postępowaniu podatkowym. (...)
Zmiana formy prawnej firmy a ulga na zakup kasy
Spółce z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną nie przysługuje prawo do ulgi z tytułu zakupu nowych kas rejestrujących. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 marca 2017 r., nr 2461-IBPP3.4512.927.2016.2.MN. (...)
PIT 2016 - Rozlicz prawidłowo swój PIT! To już ostatnie dni! Darmowy program pit.gofin.pl z opcją wysyłania przez internet!
W BIEŻĄCYM NUMERZE CZYTAJ TAKŻE:
Prawo pracy w praktyce
Sporządzanie i przekazywanie rozkładów czasu pracy
Pracownikom, którzy wykonują pracę na różnych zmianach albo w różnych godzinach, przy zmiennym dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca jest obowiązany sporządzać rozkłady czasu pracy. Powinni oni bowiem z pewnym wyprzedzeniem wiedzieć, jak w danym miesiącu będzie kształtował się ich czas pracy. Rozkład czasu pracy nie musi jednak od razu być ustalony na cały okres rozliczeniowy (dłuższy niż miesięczny). (...)
Postępowanie przed fiskusem
Jak (terminowo) złożyć PIT za 2016 r.?
Osobom, które nie rozliczyły się jeszcze z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r., zostało niezbyt wiele czasu na wywiązanie się z tego obowiązku. Termin upływa o północy 2 maja 2017 r. Zeznanie podatkowe można złożyć na wiele sposobów: zanieść do urzędu skarbowego, przesłać listownie, przekazać przez internet. (...)
Spółki i wspólnicy
Gdy spółka zostaje bez zarządu i wspólnika
Śmierć jedynego członka zarządu, a zarazem wspólnika spółki z o.o., paraliżuje działalność firmy. Jeśli spadkobiercy zmarłego nie uporządkują niezwłocznie spraw po zmarłym, do powołania nowego członka zarządu trzeba będzie zaangażować sądy. (...)
ODPOWIADAMY NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Upadłość konsumencka dla byłego przedsiębiorcy
Od początku lat dziewięćdziesiątych prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą. Z uwagi na załamanie w mojej branży popadłem jednak w długi i z końcem 2015 roku zakończyłem prowadzenie działalności oraz zostałem wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej. Obecnie pracuję na etacie, otrzymuję wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł brutto i mam zajęcie komornicze za długi z czasów prowadzenia działalności. Za kilka lat przechodzę na emeryturę i chciałbym uwolnić się od długów. Czy mogę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? (...)
Rozliczamy podatek dochodowy
Korekta składki OC po sprzedaży firmowego samochodu
W jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. W grudniu 2016 r. ująłem w kosztach podatkowych, w dacie wystawienia polisy, wynikający z niej roczny koszt składki ubezpieczenia OC samochodu osobowego będącego środkiem trwałym. Roczny koszt składki wyniósł 800 zł i jest płatny w 4 ratach. Polisa obejmuje okres od grudnia 2016 r. do listopada 2017 r. W dniu 21 kwietnia 2017 r. dokonałem sprzedaży samochodu. Czy w związku z zaistniałą sytuacją mam obowiązek dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów? (...)
VAT i akcyza
Zakupy zwolnione w ewidencji VAT
Prowadzę działalność w całości opodatkowaną VAT. Sporadycznie zdarza się, iż otrzymuję faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną z VAT. Czy należy je uwzględniać w ewidencji prowadzonej dla celów VAT oraz w deklaracji VAT-7? (...)
Składki ZUS
Wznowienie prowadzenia firmy a ulgowe składki ZUS
Działalność gospodarczą (jako wspólnik w spółce cywilnej) prowadzę od 2 czerwca 2016 r. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacałam od tego dnia od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Od 1 listopada 2016 r. zawiesiłam jej prowadzenie (wraz z pozostałymi 2 wspólnikami spółki). Zamierzam wkrótce wznowić prowadzenie działalności gospodarczej, ale już indywidualnie. Do kiedy będę mogła opłacać za siebie - jako przedsiębiorca - składki społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru? (...)
Emerytury, renty, zasiłki
Uzyskanie przez płatnika składek uprawnień do kontrolowania swoich ubezpieczonych
Od kilku lat prowadzę własną firmę, jednak dopiero od tego roku uzyskałem uprawnienia do wypłaty zasiłków swoim pracownikom. Czy to prawda, że mogę również kontrolować pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich pod kątem prawidłowości wykorzystywania zwolnienia od pracy? (...)
Poradnik podatkowo-kadrowy
Raporty za pracownicę po urodzeniu dziecka
Zatrudniam pracownicę, która wkrótce urodzi dziecko. Obecnie przebywa ona na zwolnieniu lekarskim (związanym z ciążą) i pobiera z ZUS zasiłek chorobowy. Czy po urodzeniu przez pracownicę dziecka powinnam ją wykazywać w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 (jako osobę pobierającą zasiłek macierzyński) i zerowymi składkami emerytalno-rentowymi? (...)
Rachunkowość dla każdego
Ewidencja likwidacji środka trwałego w budowie
Ze względu na zbyt wysokie koszty budowy w kwietniu 2017 r. podjęliśmy decyzję o ostatecznym zaniechaniu i likwidacji rozpoczętej przed dwoma laty inwestycji polegającej na budowie i montażu linii produkcyjnej. Wszystkie koszty związane z tą inwestycją księgowaliśmy na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Jakich zapisów księgowych powinniśmy dokonać w związku z likwidacją zaniechanej inwestycji? (...)
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Odmowa dopuszczenia do pracy nie jest natychmiastowym zwolnieniem
Gdy pracodawca błędnie przyjmuje, iż umowa o pracę na czas określony uległa rozwiązaniu z upływem okresu, na który była zawarta, pracownikowi przysługuje roszczenie o dopuszczenie do pracy. (...)
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Zaliczka na realizację operacji inwestycyjnej
Przedsiębiorca z branży rolno-spożywczej wystąpi o wsparcie na realizację operacji inwestycyjnej dotyczącej przetwarzania produktów rolnych (poddziałanie 4.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Operacja będzie realizowana w jednym etapie. W jakiej maksymalnej wysokości przedsiębiorca może otrzymać zaliczkę na realizację operacji? (...)
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Badania wstępne przyszłego pracownika
Dnia 24 kwietnia 2017 r. przyszły pracownik dostał skierowanie na badania wstępne i delegację na przeprowadzenie ich w innej miejscowości niż siedziba pracodawcy. Od 1 maja br. będzie zatrudniony. Pracodawca nie chce jednak pokryć kosztów delegacji. Czy ma rację? (pytanie nr 1087553) (...)
Zobacz szczegółowy spis treści bieżącego numeru
Gazeta Podatkowa Dodatki do Gazety Podatkowej:
Gazeta Podatkowa Nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017 Dodatek do Gazety Podatkowej Oskładkowanie świadczeń pracowniczych Dodatek do Gazety Podatkowej Nowe zasady kontroli przedsiębiorców
Nr 34 (1388)
z dnia 27.04.2017
Oskładkowanie świadczeń pracowniczych Nowe zasady kontroli przedsiębiorców
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60