NEWSLETTER Gazety Podatkowej nr 1549 (92)
Newsletter Gazety Podatkowej - NEWSLETTERY.GOFIN.PL NEWSLETTER nr 92 (1549)
Czwartek, 15 listopada 2018 r.
Gazeta Podatkowa
W najnowszym numerze Gazety
Z PIERWSZEJ STRONY GAZETY
Auta osobowe w firmowych kosztach w 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się zasady obciążania firmowych kosztów podatkowych wydatkami na zakup i używanie samochodów osobowych. Obejmą one samochody służbowe zarówno te stanowiące składniki majątku firmowego, jak i te w leasingu, wynajmowane lub dzierżawione. Będą również dotyczyły prywatnych aut używanych do celów służbowych. (...)
Wyłączenie ruchu zapasów podczas ich spisu z natury
Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów jest prawidłowa, rzetelna i wiarygodna wówczas, gdy dany podmiot przeprowadza ją z zachowaniem terminów i częstotliwości określonej w ustawie o rachunkowości oraz z zastosowaniem podstawowych jej zasad. Jedną z nich jest zasada tzw. "zamkniętych drzwi". Polega ona na tym, że podczas spisu z natury ruch zapasów jest generalnie wyłączony, ewentualnie ograniczony do minimum. (...)
Konsekwencje ustanowienia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy
W dniu 8 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2117), którą wprowadzono dodatkowy dzień świąteczny - 12 listopada 2018 r. Był to dzień wolny od pracy, choć w tym dniu udzielane były świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoriach, czynne też były apteki, które zgodnie z uchwałą rady powiatu powinny zapewnić dostępność świadczeń w dni wolne od pracy. (...)
POLECAMY DODATEK DO BIEŻĄCEGO NUMERU:
PRENUMERATA 2019 - dwutygodnik Przegląd Podatku Dochodowego. O podatku PIT i CIT kompleksowo i przystępnie !
W BIEŻĄCYM NUMERZE CZYTAJ TAKŻE:
Rozliczamy podatek dochodowy
Działalność nierejestrowa a podatek dochodowy
W oparciu o przepisy Prawa przedsiębiorców osoby fizyczne, które chcą prowadzić działalność na niewielką skalę, mają możliwość wykonywania jej w ramach tzw. działalności nierejestrowej. Wykonywanie działalności w takiej formie w pdof rozliczane jest na zasadach odrębnych od przewidzianych dla działalności gospodarczej. (...)
Prawo pracy w praktyce
Praca tymczasowa tylko w granicach limitu
Praca tymczasowa opiera się na trzech podmiotach: agencji pracy tymczasowej, pracowniku tymczasowym i pracodawcy użytkowniku. Zatrudnienie tymczasowe - z racji swojego ograniczonego czasowo charakteru - nie może mieć cechy stałości. Stąd przepisy dotyczące tego rodzaju zatrudnienia przewidują maksymalny okres pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika. Dla wielu pracowników tymczasowych okres ten upłynie już z końcem listopada 2018 r. (...)
Emerytury, renty, zasiłki
Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli zwolnień lekarskich
Jednym z wypłacanych ubezpieczonemu przez pracodawcę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego jest zasiłek chorobowy, a ze środków własnych pracodawcy - wynagrodzenie chorobowe. Podstawą do wypłaty tych świadczeń jest stwierdzony przez właściwe osoby stan niezdolności pracownika do pracy w odpowiednim dokumencie, który pracodawcy mają obowiązek skontrolować przede wszystkim pod względem formalnym, a niektórzy z płatników nawet pod kątem merytorycznym. (...)
Przewodnik Gazety Podatkowej
Środki na termomodernizację i wymianę pieców na bardziej ekologiczne
Osoby będące właścicielami domków jednorodzinnych mogą pozyskać dotację na wymianę źródeł ciepła starej generacji na bardziej ekologiczne. Kwalifikowalny jest np. zakup i montaż kotła gazowego, pompy ciepła. Wsparcie skierowane jest też do osób, które są w trakcie budowy domu. Wysokość dotacji uzależniona jest od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym i wynosi od 30% do 90% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. (...)
Spółki i wspólnicy
Zgoda wspólników na zawarcie umowy
Kontrahenci spółek handlowych, co do zasady, nie muszą analizować przed podpisaniem umów z takimi podmiotami, czy na zawarcie umowy wyraził zgodę element właścicielski spółki - wspólnicy, ich zgromadzenie czy walne zgromadzenie akcjonariuszy. Brak zgody wspólników czy organu właścicielskiego może skutkować nieważnością umowy tylko w szczególnych przypadkach. (...)
ODPOWIADAMY NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Podwyższenie podstawy wymiaru składek społecznych u osoby współpracującej
Przy prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej pomaga mi żona. Jest zgłoszona z tego tytułu w ZUS jako osoba współpracująca. Obecnie opłacam za siebie i za nią składki na ubezpieczenia społeczne od najniższej podstawy wymiaru wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Chciałbym jednak podwyższyć jej podstawę wymiaru tych składek. Czy powinienem w tym celu zgłosić ją w ZUS z innym kodem tytułu ubezpieczenia? O czym powinienem pamiętać, płacąc jej składki od wyższej podstawy? (...)
Składki ZUS
ZUS ze zlecenia wykonywanego przez przedsiębiorcę
Planujemy zawrzeć umowę zlecenia z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą i jako przedsiębiorca opłaca tzw. duży ZUS. Zlecenia nie będzie wykonywała w ramach prowadzonej firmy. Wypłacalibyśmy jej miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.500 zł. Jakie składki powinniśmy naliczać za takiego zleceniobiorcę? (...)
Postępowanie przed fiskusem
Podział wyegzekwowanej kwoty
Mój rachunek bankowy został zajęty przez urząd skarbowy w związku z egzekucją zaległości w VAT i PIT. Bank środki z konta przekazał urzędowi skarbowemu, ale ich kwota nie wystarczyła na pokrycie wszystkich zaległych podatków. Czy mogę wskazać, które zaległości podatkowe mają być spłacone w pierwszej kolejności? (...)
Poradnik podatkowo-kadrowy
Konsekwencje braku przeglądu kasy fiskalnej
Pierwszą kasę fiskalną zakupiłam w 2009 r. i skorzystałam z ulgi na zakup w kwocie 700 zł. Zgodnie z przepisami kasa ta miała przeglądy. W lipcu 2015 r. kupiłam nową kasę, bo tamta się zużyła. Tu nie skorzystałam już z ulgi na zakup, bo mi nie przysługiwała. Niestety zapomniałam o przeglądzie, który miałam dokonać w 2017 r. Podczas kontroli zostało ujawnione, że nie przeprowadziłam tego przeglądu. Czy będę zobowiązana do zwrotu ulgi w wysokości 700 zł? (...)
Rachunkowość dla każdego
Księgowanie kompensaty rozrachunków
Posiadamy z naszym kontrahentem jednocześnie kilka należności i zobowiązań. Zaproponowaliśmy, aby dokonać ich kompensaty na podstawie wzajemnej umowy. Kontrahent zgodził się. W jaki sposób operację taką powinniśmy zaewidencjonować w księgach rachunkowych oraz na podstawie jakiego dokumentu? (...)
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Upływ roku od zakupu towaru wpływa na uprawnienia z rękojmi
Kupujący może odstąpić od umowy i żądać zwrotu uiszczonej ceny także w przypadku, gdy sprzedawca nie uczyni zadość obowiązkowi naprawy lub wymiany rzeczy wadliwej reklamowanej na podstawie przepisów o rękojmi. Jeśli jednak od dnia wydania zakupionej rzeczy upłynął rok, to na kupującym ciąży obowiązek wykazania, że wada rzeczy lub jej przyczyna istniały już w chwili wydania towaru przez sprzedawcę. (...)
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Gdy jedyny wspólnik chce otrzymywać wynagrodzenie od swojej spółki
Spółka z o.o. w 2018 r. rozpoczęła działalność. Jedyny jej wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu. Spółka przynosi już zysk. (...)
Prawnik radzi
Rozszerzona wspólność majątkowa
W moim małżeństwie obowiązuje wspólność majątkowa. Podjęliśmy z mężem decyzję o tym, aby tę wspólność jeszcze bardziej rozszerzyć podpisując stosowną intercyzę. Podobno jednak nie wszystkie składniki majątku mogą zostać objęte rozszerzoną wspólnością. Jakie ograniczenia są w niej przewidziane? (...)
Zobacz szczegółowy spis treści bieżącego numeru
Gazeta Podatkowa Dodatki do Gazety Podatkowej:
Gazeta Podatkowa Nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018 Dodatek do Gazety Podatkowej - Leasing w rozliczeniach podatkowych
Nr 92 (1549)
z dnia 15.11.2018
Leasing w rozliczeniach podatkowych PRENUMERATA 2019 -
Gazeta Podatkowa

logo GOFIN

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 85 40, faks: 95 720 85 60,
infolinia: 800 162 732, e-mail: prenumerata@gofin.pl, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS 52107,
NIP 599-26-85-818, REGON 211070371, kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.
www.gofin.pl | www.sgk.gofin.pl | www.czasopismaksiegowych.pl | www.gazetapodatkowa.pl | www.sklep.gofin.pl

Korespondencja została wysłana w oparciu o realizację zamówienia subskrypcji Newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.